محافظ جان

نوعی فیوز محسوب میشه که از جان انسان در برابر جریان
نشتی محافظت میکنه.