کنتاکتور چیست ؟

کنتاکتور در تابلو برق در واقع کلیدی اتوماتیک است که

با اعمال ولتاژ کنتاکت ها یا تیغه های آن تغییر وضعیت میدهند.