نمایش یک نتیجه

گلند

گلندهای کابل برای اتصال امن انتهای کابل به یک وسیله که عموما دستگاه،

تابلو یا جعبه توزیع، و یا محفظه روشنایی برق است، استفاده می گردد.

گلندهای کابل به طور موثری از ورود گرد و غبار، آب، روغن، مواد شیمیایی، و حشرات به درون دستگاه، تابلو،

یا محفظه مورد نصب جلوگیری می کند.