نمایش یک نتیجه

انواع کنترل فاز

کنترل فاز  وسیله ای
الکترونیکی هست که از نظر کاری
مثل بیمتال عمل میکنه با این تفاوت که در کنترل
بار، از میدانِ مغناطیسی که در سیمِ دارایِ جریان
ایجاد میشه، برای کنترل جریان استفاده میکنن.