انواع کلید اتوماتیک

فیوزهای مینیاتوری و  یا اتومات بعد از اتصال کوتاه یا اضافه جریان، مدار رو قطع

میکنن و بعد از رفع عیب میتونیم دوباره اونها رو وصل و استفاده کنیم.